Fonumuza ileteceğiniz talep, şikayet ve/veya öneride aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerinyer almadığından emin olmanızı rica ederiz:
• ırk,
• etnik köken,
• siyasi düşünce,
• felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar,
• kılık ve kıyafet,
• dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
• sağlık,
• cinsel hayat,
• ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri,
• biyometrik ve
• genetik veriler.

L2G Ventures Girişim Sermayesi Yatırım FonuTALEP / ŞİKAYET / ÖNERİ SÜREÇLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu
  Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Esentepe, Büyükdere Cd. D:No:193, 34394, 34330Şişli/İstanbul adresinde bulunan L2G Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (“L2G Ventures”)tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbuTalep / Şikayet / Öneri Süreçlerine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesindeişlenmektedir.Fonumuz, gizliliğinize ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınıza saygı duymakta ve sizinlegüvene dayalı bir ilişki kurmak ve sürdürmek için çalışmaktadır. Bu kapsamda Fonumuz, kişiselverilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerineuygun şekilde işlemekte ve verilerinizin güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm güvenlik tedbirlerinialmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Fonumuza ilettiğiniz / ileteceğiniz talep / şikayet /öneribaşvurusu çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır.
 2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri
  Kişisel verileriniz, Fonumuz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir verikayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya fizikiortamlardan ww.l2gventures.com başta olmak üzere Fonumuzun internet sitesi, matbu formlar, çağrımerkezi, e-posta, telefon, SMS, faks, kargo / posta, talep / şikayet / öneri platformları, çevrim içigörüşme / iletişim platformları, Fon genel merkezi ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgili3. kişilere ait entegre sistemler ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıylatoplanmaktadır.
 3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ile Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Amaçları ve Hukuki Sebepleri
  Taleplerin / şikayetlerin / önerilerin toplanması, değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması; talep /şikayet / öneri sahipleri ile iletişimlerin yürütülmesi ve bu çerçevede memnuniyetlerinin sağlanması1ile deneyimlerinin iyileştirilmesi; denetim ve iç denetim yönetimi; yasal yükümlülüklerin yerinegetirilmesi ile Fon’un taraf olduğu ve/veya ilişkili olduğu uyuşmazlık işlemlerinin (örn. dava / icra /arabuluculuk) yürütülmesi de dahil hukuk ve danışmanlık işleri yönetimi; Fon’un topluluk şirketlerininve hissedarlarının global / lokal politika ve prosedürlerine uyum kapsamında iletişim, denetim veraporlama yönetimi; itibar ve kriz yönetimi; operasyon yönetimi; saklama ve arşiv yönetimi; bilgigüvenliği yönetimi ve ürün / hizmet / süreç iyileştirme de dahil kalite standartları yönetimi süreçlerikapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçlarıve hukuki sebepleri aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.
Kimlik Verisi
Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’ncifıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyladoğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına aitkişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca verisorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi içinzorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılmasıveya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendiuyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemekkaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veriişlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukukisebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
• İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat FaaliyetlerininYürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması VeDeğerlendirilmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İletişim Verisi
Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’ncifıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyladoğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına aitkişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca verisorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için2zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılmasıveya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendiuyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemekkaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veriişlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukukisebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
• İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat FaaliyetlerininYürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması VeDeğerlendirilmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Talep / Şikayet / Öneri Verisi
Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’ncifıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
• İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Görsel ve İşitsel Veri
Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’ncifıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
• İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlem Güvenliği Verisi
Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’ncifıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
• İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Müşteri İşlem Verisi
Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’ncifıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
• İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İletişim Faaliyetlerin Yürütülmesi
• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki İşlem Verisi (Yalnızca hukuki bir uyuşmazlık halinde işlenmektedir)
Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’ncifıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
• İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması
  Fonumuz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmekte ve kişisel verileriniz KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncumaddelerinde düzenlenen aktarıma yönelik şartların bulunmadığı hallerde yurt içinde ve/veya yurtdışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen her bir kişisel veri kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerine uygun şekilde ve ilgili veri kategorisi için yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarının (hukuki sebeplerinin) aktarım amaçları bakımından da ayrıca mevcut olması halinde aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilecektir:

  Fon faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amacı başta olmak üzere kimlik, iletişim, talep / şikayet / öneri, görsel ve işitsel, işlem güvenliği, müşteri işlem ve hukuki işlem kişisel veri kategorileri ile sınırlı kişisel verileriniz yukarıda her bir veri kategorisiiçin ilgili kategoride belirlenen amaçlarla tedarikçi olarak hareket eden topluluk Şirketlerimizin de dahil olduğu yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik tedarikçilerimize (örn. YMM, vergi ve hukuk danışmanları, denetim şirketleri, fiziki depolama hizmeti sunan firmalar, çağrı merkezi hizmeti sunan firmalar ile bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları),

  talep, şikayet ve önerilerinizin toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacı başta olmak üzere kimlik, iletişim, talep / şikayet / öneri, görsel ve işitsel, işlem güvenliği ve hukuki işlem kişisel veri kategorileri ile sınırlı kişisel verileriniz yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik gerçek kişilere veya özel6hukuk tüzel kişilerine (anlaşmalı talep / şikayet platformları ile çevrim içi görüşme / iletişim platformları sınırlı olmak üzere),

  Fonumuzun faaliyetleri kapsamında iş sürekliliğinin sağlanması ve potansiyel iş birliklerinin kurulması amaçları başta olmak üzere kimlik, iletişim, talep / şikayet / öneri, müşteri işlem ve hukuki işlem kişisel veri kategorileri ile sınırlı kişisel verileriniz yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik iş ortaklarımıza,

  global politika ve prosedürlere uyum bakımından iletişim, denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya gerçekleştirilmesi amacı başta olmak üzere kimlik, iletişim, talep / şikayet /öneri, görsel ve işitsel, işlem güvenliği, müşteri işlem ve hukuki işlem kişisel veri kategorileri ile sınırlı kişisel verileriniz yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt dışında yerleşik topluluk şirketlerimize ve hissedarlarımıza,

  olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde Fonumuzun hukuki ve finansal inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı başta olmak kimlik, iletişim,talep / şikayet / öneri, görsel ve işitsel, işlem güvenliği, müşteri işlem ve hukuki işlem kişisel veri kategorileri ile sınırlı kişisel verileriniz yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik potansiyel alıcılara, satıcılara veya işlemin muhatabı sair taraflara ve bunların sır saklama yükümlülüğü altındaki çalışanlarına,danışmanlarına ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcılarına ve

  Fonumuzun hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçları başta olmak üzere kimlik, iletişim, talep / şikayet / öneri, görsel ve işitsel, işlem güvenliği, müşteri işlem ve hukuki işlem kişisel veri kategorileri ile sınırlı kişisel verileriniz yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (örn. mahkemeler, noterler, vergi daireleri).
 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
  Fon faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’te belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.

  Bu kapsamda kişisel verileriniz, yukarıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadankalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu doğrultuda, talebinizin / şikayetinizinsonuçlandırılmasını takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. Kişiselverilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncıbölümünü incelemenizi rica ederiz.
 3. KVKK Kapsamında Haklarınız
  Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve EsaslarıHakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,güvenli elektronik imza, mobil imza veya Fonumuza daha önce bildirmiş olduğunuz vesistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Fonumuzun gerçek haksahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle /belgelerle* (örn. T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligataesas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu / telefon / faks numarası, e-posta adresi) birlikte)ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esasa uygun şekilde Fonumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğinegöre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır;ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafındanbelirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  *Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kangrubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.